Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Horizon scanning

Vid horizon scanning kartläggs systematiskt vilka nya läkemedel och indikationer som kan vara aktuella för introduktion under de närmaste åren. Läkemedel som enligt kriterier bedöms ha en påverkan på vården beskrivs i en tidig bedömningsrapport som delges landstingen.
Mer om Horizon scanning »
Läkemedelskandidater utsedda för utveckling av tidiga bedömningsrapporter »

Tidiga bedömningsrapporter

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Substans Läkemedel Indikation Datum

genmodifierade autologa stamceller

Zynteglo

β-thalassemi

2019-04-12

larotrektinib

Vitrakvi

solida tumörer

2019-05-16

luspatercept (ACE-536)

luspatercept (ACE-536)

beta-talassemi

2020-01-31

luspatercept (ACE-536)

luspatercept (ACE-536)

anemi vid myelodysplastiskt syndrom (MDS)

2020-04-24

lisokabtagen-maraleucel

B-cells-non-Hodgkins lymfom

2020-12-21

mepolizumab

Nucala

astma

2015-04-22

mepolizumab

Bosatria

astma

2015-04-22

MABp1

Xilonix

kolorektalcancer

2016-11-15

midostaurin

Rydapt

leukemi

2017-11-14

nivolumab

Opdivo

huvud- och halscancer i andra linjen

2017-04-19

nivolumab

Opdivo

melanom

2017-04-07

nivolumab

Opdivo

icke-småcellig lungcancer i andra linjen

2015-10-21

nusinersen

Spinraza

spinal muskelatrofi

2017-05-23

necitumumab

Portrazza

icke-småcellig lungcancer

2015-10-13

nintedanib

Ofev

lungfibros

2015-04-07

okrelizumab

Ocrevus

multipel skleros

2016-12-19

osimertinib

Tagrisso

icke-småcellig lungcancer

2015-12-16

olaparib

Lynparza

bröstcancer

2019-05-24

onasemnogen-abeparvovek

Zolgensma

spinal muskelatrofi

2019-04-16

obeticholsyra

leverfibros vid NASH

2020-09-03

pembrolizumab

Keytruda

melanom

2015-01-21

pembrolizumab

Keytruda

icke-småcellig lungcancer i första linjen

2017-03-10

palbociklib

Ibrance

bröstcancer

2016-03-03

patisiran

Onpattro

amyloidos med polyneuropati

2018-09-13

pegvalias

Palynziq

fenylketonuri

2018-11-14

plazomicin

Zemdri

infektioner med multiresistenta gramnegativa bakterier

2019-05-29

polatuzumab vedotin

Polivy

lymfom

2019-09-17

pemigatinib

gallvägscancer

2020-11-19

pentahydrat

Natriumtiosulfat

hörselskada av cisplatin

2020-11-17

roxadustat

Evrenzo

anemi

2020-11-06

selexipag

Uptravi

pulmonell arteriell hypertension

2015-10-07

siponimod

Mayzent

multipel skleros

2019-02-15

selperkatinib

Retevmo

lungcancer

2020-10-27

talimogene laherparepvec

Imlygic

melanom

2015-05-11

tofacitinib

Xeljanz

ulcerös kolit

2018-06-04

tisagenlekleucel

Kymriah

akut lymfatisk leukemi

2018-09-18

tukatinib

bröstcancer

2020-10-27

voretigene neparvovec

Luxturna

retinitis pigmentosa

2018-03-18

anamorelin

anamorelin

icke-småcellig lungcancer

2016-04-19

andexanet alfa

Ondexxya

antidot NOAK

2017-03-02

atezolizumab

Tecentriq

icke-småcellig lungcancer i andra linjen

2017-09-22

axicabtagene ciloleucel

Yescarta

lymfom

2017-12-21

alpelisib

Piqray

bröstcancer

2019-11-25

autolog CD34+-berikad cellfraktion transducerad med gen för arylsulfas A

Libmeldy

metakromatisk leukodystrofi

2020-05-12

baricitinib

Olumiant

reumatoid artrit

2016-09-27

bezlotoxumab

Zinplava

Clostridium difficile

2016-08-08

bupropion/naltrexon

Mysimba

fetma

2015-01-07

burosumab

Crysvita

hypofosfatemi

2018-06-13

buprenorfin

Probuphine

opioidberoende

2018-10-30

bempedinsyra

bempedinsyra

hyperkolesterolemi

2019-12-04

baricitinib

Olumiant

atopisk dermatit

2020-06-12

belantamab mafodotin

multipelt myelom

2020-06-16

cenegermin

Oxervate

neurotrofisk keratit

2017-12-21

cemiplimab

Libtayo

kutan skivepitelcancer

2019-03-29

daratumumab

Darzalex

multipelt myelom

2016-04-26

dupilumab

Dupixent

atopisk dermatit

2017-06-27

dapagliflozin

Forxiga

hjärtsvikt

2020-12-21

elotuzumab

Empliciti

multipelt myelom

2016-02-11

evolocumab

Repatha

hyperlipidemi

2015-05-11

emicizumab

Hemlibra

hemofili A

2018-03-18

erenumab

Aimovig

migrän

2018-03-01

edaravon

Radicava

amyotrofisk lateral skleros

2018-12-03

esketamin

Spravato

depression

2019-05-29

elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor

Kaftrio

cystisk fibros

2020-05-13

enkorafenib/binimetinib/cetuximab

kolorektalcancer

2020-09-07

guanfacin

Intuniv

ADHD

2015-03-09

glutamin

Xyndari

sicklecellanemi

2018-12-03

Glukagon nasalt

Glukagon nasalt

diabetes

2019-06-13

ixazomib

Ninlaro

multipelt myelom

2016-03-03

idebenon

Raxone

Duchennes muskeldystrofi

2017-02-24

inotersen

Tegsedi

amyloidos med polyneuropati

2018-09-13

imlifidas

Idefirix

avstötningsprofylax inför njurtransplantation

2019-10-30

inklisiran

hyperkolesterolemi

2020-11-13

idekabtagen-vikleucel

multipelt myelom

2020-11-13

karfilzomib

Kyprolis

multipelt myelom

2015-10-07

kladribin

Mavenclad

multipel skleros

2017-09-22

krizanlizumab

Adakveo

sicklecellanemi

2020-03-17

lumacaftor/ivacaftor

Orkambi

cystisk fibros

2015-06-09

atezolizumab

Tecentriq

urotelial cancer

2017-05-19

lenvatinib

Lenvima

levercancer

2018-06-04

eladokagen-exuparvovek

Upstaza

AADC

2021-03-18

adukanumab

adukanumab

Alzheimers sjukdom

2021-03-29

trastuzumab deruxtekan

Enhertu

bröstcancer

2021-01-26

vericiguat

vericiguat

hjärtsvikt

2021-03-01

risdiplam

Evrysdi

spinal muskelatrofi

2021-03-11

tanezumab

tanezumab

artros

2021-03-08