Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Zynteglo (genmodifierade autologa stamceller)

Zynteglo är en βA-T87Q-globin genterapi avsedd för behandling av för vuxna och ungdomar med transfusionskrävande β-thalassemi och en non-β0/β0 genotyp.