Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Etiska principer

Den etiska plattformen

Arbetet med introduktion av nya läkemedel kan bara ske inom ramen för de etiska principer som beslutats av riksdagen. Den etiska plattformen, är formulerad i prioriteringsutredningen och antagen av riksdagen (Prop. 96/97). Den innehåller tre etiska principer i hierarkisk ordning;

  • människovärdesprincipen
  • behovs- och solidaritetsprincipen
  • kostnadseffektivitetsprincipen.

Människovärdesprincipen innebär att man betraktar och behandlar människan som den hon är i sig och inte i egenskap av det hon har eller gör. Det är oförenligt med människovärdesprincipen att prioritera på basis av social status, ekonomisk ställning, kronologisk ålder eller om behoven uppkommit genom en negativ livsstil eller kan anses vara självförvållade.

Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att mer av hälso- och sjukvårdens resurser bör fördelas till dem som har de största behoven, de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten (utöver vad en ren kostnadseffektivitetsbedömning ger vid handen). Detta innebär en allmän strävan efter att utjämna skillnader i hälsa och hälsorelaterad livskvalitet i samhället så mycket som möjligt. Patienter med de svåraste sjukdomarna prioriteras, men inte nödvändigtvis patienter med de mest svårbehandlade sjukdomarna.

Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och nytta, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet, eftersträvas.

Senast ändrad