Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Förhandling och upphandling

Regionerna agerar gemensamt för att ta fram villkor och pris för läkemedel som är aktuella för nationell samverkan. Regionerna och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) samverkar ofta kring både rekvisitionsläkemedel och läkemedel aktuella för receptförskrivning och subvention inom högkostnadsskyddet.

Förhandling och upphandling av rekvisitionsläkemedel

När TLV på uppdrag av NT-rådet genomfört en hälsoekonomisk värdering visar det sig ofta att kostnaden för ett nytt läkemedel överskrider regionernas betalningsvilja. För rekvisitionsläkemedel som omfattas av nationell samverkan kan NT-rådet då initiera en förhandling med företaget med målsättningen att erhålla villkor för regionerna som gör att behandlingen kan bedömas kostnadseffektiv. Detta sker vanligen via ett återbäringsavtal, som innebär att företaget återbetalar en del av kostnaden för ett läkemedel till regionerna.

NT-rådets förhandlingsledare utser en förhandlingsgrupp med representanter från regionerna. Medicinsk expertis ingår också ofta i gruppen. När förhandlingen med företaget är avslutad, och om resultatet är godtagbart utifrån regionernas betalningsvilja, kan NT-rådet avge en rekommendation till regionerna om att använda läkemedlet i sjukvården. Därefter kan alla regioner teckna avtal med företaget. Den återbäring som erhålls enligt avtal omfattas i regel av sekretess på företagets begäran.

Om resultatet av förhandlingen inte bedöms tillräckligt för att läkemedlet ska kunna bedömas ha en kostnadseffektiv användning utfärdar NT-rådet en rekommendation till regionerna att avstå från att använda läkemedlet.

Regionerna kan även upphandla rekvisitionsläkemedel gemensamt. Det sker då i regel genom att en region erhåller fullmakt att genomföra upphandlingen för samtliga regioner.

Samverkan receptläkemedel

I samband med TLV:s handläggning av ansökningar om subvention för läkemedel som förskrivs på recept kan regionerna, TLV och företaget genomföra så kallade trepartsöverläggningar. Syftet med dessa överläggningar kan bland annat vara att bidra till att hantera osäkerhet i beslutsunderlagen. Överläggningarna kan resultera i ett avtal mellan regioner och företag som minskar kostnaderna för regionerna. Avtalet kan bidra till att företagets ansökan om att läkemedlet ska omfattas av högkostnadsskyddet kan godkännas.

Alla regioner har utsett en person med fullmakt att bland annat företräda regionen i de beslut som regionerna tar i trepartsöverläggningar i samband med företagets ansökan om subvention. Ibland är läkemedel som omfattas av trepartsöverläggningar föremål för nationellt ordnat införande och då avger NT-rådet en rekommendation i samband med subventionsbeslutet.

Gemensam marknadsfunktion

De två funktionerna Förhandling och Marknad är viktiga resurser i arbetet med att stötta regionerna i förhandling och framtagande av avtal för både recept- och rekvisitionsläkemedel. Funktionerna stöttar även regionerna i processer kring att teckna avtal samt uppföljning av avtal med beräkning av återbäring. Funktionerna arbetar även med utvecklingsarbete kring till exempel avtalsmodeller och gemensamma nordiska förhandlingar.

Senast ändrad