Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nationella behandlingsråd

Nationella behandlingsråd kan utses av NT-rådet till exempel om en behandling inte bedöms vara kostnadseffektiv på gruppnivå men det ändå bedöms finnas en mindre grupp patienter som det är hälsoekonomiskt rimligt att behandla eller som har ett stort behandlingsbehov ur ett oundgänglighetsperspektiv alternativt där det är extra viktigt med en jämlik hantering. Behandlingsrådet har som uppdrag att säkerställa att NT-rådets kriterier för när behandling kan erbjudas uppfylls och att patienter i hela landet bedöms på ett jämlikt och rättvist sätt.

Genom att tillsätta ett nationellt behandlingsråd får NT-rådet också tillgång till nödvändig expertis inför sitt ställningstagande till rekommendation. Vid etiskt svåra ställningstaganden kan ett nationellt behandlingsråd ge NT-rådets rekommendationer legitimitet inför såväl profession som patienter genom att länken mellan rekommendation och vårdsituationen blir tydlig.

NT-rådet har tillsatt en samordnare för behandlingsråden, med syfte att vara en länk mellan behandlingsråden och NT-rådet. Kontaktuppgifter till samordnaren för NT-rådets behandlingsråd: Lena Persson, lena.persson@skane.se.

Vilka läkemedel kan hanteras via nationellt behandlingsråd?

Hantering via ett nationellt behandlingsråd kan vara aktuell för läkemedel som bedöms vara mycket angelägna att införa i sjukvården. Behovet vägleds av följande kriterier:

  • Tillståndets svårighetsgrad är mycket hög
  • Det finns vetenskaplig dokumentation som styrker att läkemedlets effekt på tillståndet är stor eller mycket stor
  • Kostnaden är så hög att behandlingen inte har bedömts kostnadseffektiv till hela den patientgrupp som omfattas av indikationen.
  • Prioritering av patienter är nödvändigt då det gäller behandling som trots icke kostnadseffektiv terapi på gruppnivå bedöms som oundgänglig eller kostnadseffektiv på individuell nivå
  • Tillståndet är sällsynt eller mycket sällsynt
  • Förutsättningar för uppföljning finns

Diagnoser och läkemedels­rekommendationer för vilka NT-rådet har utsett nationella behandlingsråd

Spinal muskelatrofi Evrysdi, Spinraza, Zolgensma

Duchennes muskeldystrofi Translarna

Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom Soliris, Ultomiris

Paroxysmal nokturn hemoglobinuri Aspaveli, Soliris, Ultomiris

Hereditär retinaldystrofi Luxturna

Metakromatisk leukodystrofi Libmeldy

Behandlingsrådets ledamöter framgår i respektive rekommendation.

Senast ändrad